Свалявська міська рада

Закарпатської області

Оголошення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області

Дата: 31.01.2022 15:52
Кількість переглядів: 1312

Фото без опису

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади – директора Комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника  державного, комунального закладу охорони здоров’я”, Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (із змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, рішення сесії Свалявської міської ради від 30 листопада 2021 року № 539 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області» (із змінами), від 30 грудня 2021 року №702 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області», від 18 січня 2022 року№737 «Про внесення змін до рішення Свалявської міської ради №539 від 30 листопада 2021 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області», від 18 січня 2022 року №738 «Про делегування права утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області», рішення виконавчого комітету Свалявської міської ради від 18 січня 2022 року №1 «Про затвердження персонального складу Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області.

Найменування і місце знаходження закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 01992653), юридична адреса: 89300, Закарпатська область, м. Свалява, вул. Визволення 23.

Основні напрями діяльності закладу:
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
-    створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства;
-    медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;
-    забезпечення населення в повному обсязі висококваліфікованою амбулаторно-поліклінічною, стаціонарною, стаціонар-замінною та невідкладною медичною допомогою;
-    здійснення медичної практики для забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної допомоги;
-  надання пацієнтам, відповідно до законодавства, на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
-    надання пацієнтам, відповідно до законодавства, на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я, шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення заступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
-    проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
-    направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
-    проведення медико-соціальної експертизи;
-    проведення профілактичних оглядів;
-    надання паліативної та хоспісної допомоги;
-    проведення профілактичних щеплень;
-придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- робота з джерелами іонізуючого випромінювання;
- взяття та зберігання донорської крові;
- транспортування хворих в інші заклади охорони здоров'я ;
- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я;
-  участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
-  участь у визначенні проблемних питань надання медичної допомоги та шляхи їх вирішення;
-  надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку медичної допомоги;
-  визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
-  забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
-  надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
залучення до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів   та працівників науково-дослідницьких інститутів;
-  організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які підлягають зазначеним оглядам, згідно чинного законодавства;
-  організація та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
-  видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
-  видавництво учбової та монографічної літератури;
-  навчально-методична, науково-дослідницька робота;
-  провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Статут комунального некомерційного підприємства «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області затверджено рішенням сесії Свалявської міської ради від 26 лютого 2021 року  №130.
Структура КНП «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області затверджена наказом  в.о. директора  КНП «Свалявська міська лікарня» Свалявської міської ради Закарпатської області від 02 серпня 2021 року №428.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2022 рік складають 75 629 000 грн. 00 коп. (сімдесят п’ять мільйонів шістсот двадцять дев’ять тисяч гривень 00 копійок).

Дата початку приймання документів для участі в конкурсі – 31 січня 2022 року.
Кінцевий строк приймання документів для участі в конкурсі – 01 березня 2022 року.
Місце прийому документів  –  Свалявська міська рада Закарпатської області, м. Свалява, пл. Головна, 1.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - +380504963835, city@svalyavska-gromada.gov.ua.

Претендент особисто або надсилає поштою конкурсній комісії  у визначений в оголошенні строк такі  документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
2) копію паспорта громадянинаУкраїни;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5)  документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону;
6) копію (копії) документа (документів) науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я відповідно до законодавства;
7) копію трудової книжки, що підтверджує досвід роботи не менше 5 років на керівних посадах на день їх подання;
8) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до цього Порядку;
9) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
10) довідку МВС про відсутність судимості;
11) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
12) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;
13) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до цього Порядку;
14) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
 
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки в якому передбачаються:
-план реформування закладу протягом одного року;
-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою  протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:
1.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров’я» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», стаж роботи на керівних посадах 5 років.

2.Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із  засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються укладеним контрактом з переможцем конкурсу.

Дата і місце проведення конкурсу – 24 березня 2022 року, о 10:00 год., Свалявська міська рада Закарпатської області, м. Свалява, пл. Головна, 1.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь