Свалявська міська рада

Закарпатської області

Відділ освіти, молоді, спорту та культури Свалявської міської ради Мукачівського району Закарпатської області

Відділ освіти, молоді, спорту та культури

Начальник відділу

 Куштан А.В.

Спеціаліст І категорії

Ладані Н.І.

Шершньова Н.В.

Діловод

Чумаченко Ю.П. 

 

 

Завдання та функції Відділу 

1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

1.1 Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту.

1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері освіти, фізичної культури і спорту.

1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

1.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

1.5. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

1.6. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом та координує їх діяльність.

1.7. Готує проекти актів Свалявської міської ради, її виконавчих органів і Свалявського міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

1.8. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.

1.9. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на офіційному веб-сайті Свалявської міської ради. ради.

1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний: 

2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Свалявської міської ради.

2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції: 

3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих цільових програм, надання населенню якісних послуг через мережу відповідних комунальних установ та закладів.

3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

3.3. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.4. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів ради та координує відповідну діяльність спортивних та фізкультурно-оздоровчих комунальних установ і закладів ради.

3.5. Сприяє організації фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

3.6. Розробляє i подає на розгляд Свалявської міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.

3.7. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.8. Забезпечує виконання рішень Свалявської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Свалявського міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.9. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту на території Свалявської громади, прогнозує розвиток дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі навчальних, молодіжних та спортивних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з потребами громадян;

3.10. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до Свалявської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади;

3.11. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє розвитку мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу пов’язану з оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля;

3.12. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів;

3.13. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.14. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, позашкільних закладах спортивного профілю;

3.15. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.16. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

3.17. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі;

3.18. Сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, координує роботу щодо організації на території громади відповідних конкурсів, олімпіад та інших творчих змагань серед учнів;

3.19. Забезпечує участь дітей у спортивних, творчих, наукових тощо чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

3.20. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

3.21. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.22. Сприяє організації роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організовує та проводить їх атестацію відповідно до вимог законодавства про освіту;

3.23. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення, нагородження працівників освіти, молоді та спорту;

3.24. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів, установ освіти, молоді та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу;

3.25. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем;

3.26. Координує господарську діяльність навчальних, спортивних, молодіжних і дитячих закладів Свалявської міської ради до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.27. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної власності, що віднесені до сфери повноважень відділу та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

3.28. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та закладів молодіжного і спортивного спрямування;

3.29. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, закладів спортивного та молодіжного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує фінансові звіти;

3.30. Координує формування та використання закладами та установами освіти, молоді і спорту видатків загального та спеціального фондів бюджету громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

3.31. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

4. Відділ має право:

4.1. Залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм розвитку освітньої галузі, фізичної культури і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, відповідних експертів, молодіжних, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів тощо;

4.2. Скликати збори, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.3. Вносити пропозиції щодо фінансування молодіжних, дитячих закладів, навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету відповідної галузі громади;

4.4. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами інших країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради.

4.5. Створювати ради керівників навчальних закладів, громадські ради профільного спрямування. Положення про відповідні ради та їх персональний склад затверджуються головою наказом начальника Відділу.

4.6. Готує проекти рішень про закріплення за дошкільними навчальними закладами, загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

4.7. Контролює відповідність статутів підпорядкованих навчальних закладів вимогам нормативно-правових документів.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА КУЛЬТУРИ СВАЛЯВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 Березня, 2023 р., 10:48
Куди і як звертатися, якщо ви є свідком порушень освітнього процесу в школі  
14 Грудня, 2021 р., 16:00
                                  
09 Листопада, 2021 р., 15:20
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних  дисциплін  та  конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056. (далі–Положення), Правил проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2014 №1134, Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у Закарпатській області, затверджених наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 24.10.2017 №276, зареєстрованим Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області 25.10.2017 за № 41/1249 (далі – Правила), на  виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 15.02.2018 № 148 «Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2023 роки» (зі змінами), від 07.09.2021 № 371 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді серед учнів закладів загальної середньої освіти Свалявської міської ради з 08 листопада по 01 грудня 2021 року стартують  Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.