Свалявська міська рада

Закарпатської області

Відділ освіти, молоді, спорту та культури Свалявської міської ради Мукачівського району Закарпатської області

Відділ освіти, молоді, спорту та культури

Начальник відділу

Куштан А.В.

Спеціаліст І категорії

Ладані Н.І.

Шершньова Н.В.

Спеціаліст Уліганинець Н.Д.
Діловод Чумаченко Ю.П.

 

 

Завдання та функції Відділу 


Основним завданням відділу є:

- в галузі освіти, фізичної культури, молоді та спорту є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади; 
- в галузі культури є реалізація державної політики у сфері культури та мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, а також у сфері міжнародних відносин, релігії та захисту національних меншин України. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору Свалявської міської ради та надання якісних послуг через мережу комунальних закладів та підприємств різних форм власності.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, сприяє в наданні населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту. 
- Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. 
- Забезпечує вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію. 
- Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості. 
- Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.
- Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створює умови для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади. 
- Формує конкурентно спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.
- Здійснює заходи щодо створення умов для відродження культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.
- Готує проєкти рішень Свалявської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
- Забезпечує формування матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу для публікації на веб-сайті міської ради.
Забезпечує створення умов для збереження та розвитку культури, сприяння відродженню мистецьких осередків.
Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.
Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів. 
Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності закондавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання. 
Сприяє в наданні можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах. 
Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти. 
Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів. 
Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді. 
Розробляє i подає на розгляд міської ради  пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту. 
Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту на території ради.
Забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу. 
Аналізує стан освіти, культури та спорту на території Свалявської міської ради, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розробляє та організовує виконання місцевої програми розвитку освіти та культури.
Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міської ради за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету  про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне, інклюзивне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.
Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету  щодо створення належних умов для складання державної підсумкової атестації екстерном. 
Вносить пропозиції до виконавчого комітету про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.
Вносить пропозиції щодо можливих проєктів будівництва, капітального ремонту  загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, закладів культури.
Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, творчих гуртків, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля, а також закладів культури.
Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів. 
Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі. 
Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, культури та спорту, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, працівників культури.
Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів, закладів культури та спорту,  незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Свалявської міської ради. 
Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів. 
Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, культуру та спорт, забезпечує ними заклади.
Забезпечує участь дітей, дитячих та дорослих творчих колективів, секцій, команд у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях та ін.
Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників культури та їх атестації відповідно до Типових  положень  про атестацію працівників України. 
Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, культури, спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу. 
Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних, культурних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.
Виносить пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, бере безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Свалявської міської ради.  
Відділ є органом управління закладів освіти та культури, та здійснює свої повноваження відповідно до законодавства.
 

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА КУЛЬТУРИ СВАЛЯВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.