Свалявська міська рада

Закарпатської області

Обговорення проекту договору про співробітництво територіальних громад у сфері соціального захисту населення у формі делегування виконання окремих завдань

Дата: 10.03.2021 16:32
Кількість переглядів: 779

Між Свалявською територіальною громадою, Полянською територіальною громадою та Неліпинською  територіальною громадою.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів за адресою:

м.Свалява, вул. Духновича, 2  телефон (03133) 22482.

e-mail: city@svalyava-rada.gov.ua.

 

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ 

м. Свалява                                                                          _________ 2021 року

Свалявська територіальна громада через  Свалявську міську раду в особі міського голови Григи Юрія Юрійовича, яка надалі іменується Сторона-1,
Полянська  територіальна громада через Полянську  сільську раду  в особі сільського голови Дрогобецького Івана Івановича, яка надалі іменується Сторона-2, 
Неліпинська  територіальна громада через Неліпинську сільську раду в особі  сільського голови Брудняка Василя Васильовича, яка надалі іменується Сторона-3, 
 а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.
1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
2.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про соціальні послуги», Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 № 26,  постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  Положення про  «Свалявський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Свалявської міської ради, затвердженого рішенням Свалявської міської  ради від 03.02.2021 року № 115, з метою  забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури, а також вирішення  питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона 2 та Сторона 3  делегують Стороні -1 виконання завдань з надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання,  а саме:
- громадянам  похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;
- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з стихійним лихом, катастрофою, безробіттям і зареєстрованим в державній службі зайнятості як такими, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю) та які за наслідками вивчення ситуації в сім’ї є такими, що потребують надання соціальних, побутових  та інших послуг, якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей  нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
- сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, делегується строком на 4 роки (крім підстав викладених в розділі 5 цього Договору), починаючи із _____________  2021 року.

3.    ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1.  Вимоги  до  виконання  Стороною-1  завдань,  визначених  у  пункті  2.1. цього Договору:
3.1.1. Для виконання делегованих за цим Договором завдань Стороною-1 утворено та функціонує  «Свалявський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Свалявської міської ради  (далі - Установа);
3.1.2. Виконання делегованих за цим Договором завдань передбачає:
- забезпечення в межах компетенції на території Сторони-2 та   Сторони 3 реалізації державної соціальної політики, виконання загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи та надання соціальних послуг; 
- визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг громадян; 
- формування електронної та паперової бази даних таких громадян;
- забезпечення якісного надання соціальних послуг, визначених Законом України «Про соціальні послуги».
- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Установа, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам;
- реагування в установленому порядку на звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вжиття заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.   
Перелік послуг, які надаються Установою: 
- догляд вдома;
- догляд стаціонарний;
-соціальна профілактика;
-соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
-консультування.
Якість послуг, які надаються через Установу мають відповідати вимогам чинного законодавства.
3.1.3. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
3.1.4. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-2 та Сторони 3 на наступний рік, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, визначається щорічно до 15 грудня відповідно до розрахунків наданих Стороною-1.
3.1.5. Вносити пропозиції щодо працевлаштування працівників (соціальних робітників) до «Свалявського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», які надаватимуть соціальні послуги на адміністративній території  Сторони -2 та Сторони – 3.
3.1.6. Укладення угоди про міжбюджетний трансферт відповідно до вимог чинного законодавства.
3.1.7.Сторона -1 подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

3.2. Вимоги до  виконання  Стороною-2 та Стороною - 3  завдань,  визначених  у  пункті  2.1.цього Договору:
3.2.1. укладення угоди про міжбюджетний трансферт відповідно до вимог чинного законодавства;
3.2.2. здійснювати фінансування, яке визначається щорічно в межах фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для соціального захисту населення,  що перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги;
3.2.3. здійснювати щомісячно оплату за надання соціальних послуг на рахунки Комунальної установи «Свалявський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Свалявської міської ради відповідно кількості штатних соціальних робітників, закріплених за  територіями громад Сторони 2 та Сторони - 3 та кількості проживаючих громадян (підопічних) у відділенні стаціонарного догляду Сторони 2 та Сторони - 3 .
3.2.4. здійснювати фінансування на утримання адміністративного апарату  «Свалявського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Свалявської міської ради  пропорційно від кількості штатних соціальних робітників, закріплених за територіями  громад (додаток 2);
3.2.5. щорічно погоджувати бюджетні запити на фінансування та утримання  «Свалявського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Свалявської  міської ради  .

4.    ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін. 
4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.
4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.
4.4. Зміни до банківських та фінансових реквізитів Сторін здійснюються в простій письмовій формі.

5.    ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:
5.1.1. закінчення строку його дії;
5.1.2. досягнення цілей співробітництва;
5.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
5.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
5.1.5. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості чотирьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Один примірник договору про припинення співробітництва Свалявська міська рада  надсилає Мінрегіону упродовж десяти робочих днів після підписання його Сторонами.

6.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.
6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.
6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
7.2. Цей Договір укладений  у кількості 4 (чотирьох) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.
7.3. Свалявська міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж п’ятнадцяти  робочих днів після підписання його Сторонами.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ТА ПІДПИСИ СТОРІН
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь